Unsu

Name

Un Wolke
Shu/Te Hand (okinawisch auch: Kampfkunst)

Unsu = Wolkenhand

Videos

Alle Videos als Unsu YouTube-Playlist ansehen.

Ablauf

DKV-Bundestrainer Efthimios Karamitsos:

JKA:

Shito-Ryu Viviana Bottaro:

Shito-Ryu Philippe Marthe Rose:

John Burke "grip Bunkai Strategies 2014 week 18 koryu karate oyo jutsu":

John Burke "mawashi uke Bunkai Strategies 2015 week 3 koryu karate oyo jutsu":

Iain Abernethy "Practical Kata Bunkai: Unsu Ippon-Nukite (Finger Pokes)":

Iain Abernethy "Practical Kata Bunkai: Unsu & Kanku-Sho Jumps":

Alessandro Timmi "Viviana Bottaro teaching kata Unshu - Karate & Relax":

Alessandro Timmi "Soke Inoue Yoshimi teaching Unshu + bunkai - Summer Camp 2013":

Jason Armstrong "Unsu & Unshu history, kata & bunkai - Shito-ryu to Shotokan":

Peaceful Warrior Martial Arts and Healing Center "Waza Wednesday 3-4-15 - Pinan Godan Oyo Bunkai":

Peaceful Warrior Martial Arts and Healing Center "Waza Wednesday 11/30/16 - Gojushiho Oyo Bunkai - Rear Grab/Punch Defense":

Shin ai do Karate "3 Applications to Mawashi-Uke":

...